1. جعفر طاهری , تدابیر اقلیمیِ محیط های مسکونی در طب دوره اسلامی , تاریخ علم , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۷-۳۷
  2. جعفر طاهری , حمام در متون طب دوره اسلامی: نظریه و عمل , پژوهش های معماری اسلامی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۴۶-۶۳
  3. جعفر طاهری , مناسبات معماری با علوم دقیقه در متون علمی دوره اسلامی , مطالعات معماری ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۲۷-۱۵۰
  4. جعفر طاهری , هادی ندیمی , بعد پنهان در معماری اسلامی ایران , صفه , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۵-۲۴
  5. جعفر طاهری , بازاندیشی مفهوم سکونت در معماری , مطالعات معماری ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۵-۲۲
  6. جعفر طاهری , هادی ندیمی , بازخوانی میراث ابوالوفا بوزجانی در صناعات معماری , تاریخ علم , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۶۵-۹۱
  7. جعفر طاهری , نسبت طراحی با تحقیق: جستاری در بنیان های نظری چگونگی پیوند تحقیق به طراحی معماری , صفه , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۷-۲۲
  8. جعفر طاهری , نقش ریاضی دانان در معماری به روایت متون دوره اسلامی , تاریخ علم , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۳۹-۶۵
  9. جعفر طاهری , نقدی بر تحقیق و تصحیح «ترجمه النجارة» بوزجانی , کتاب ماه علوم و فنون , دوره ( ۵۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۴-۹
  10. جعفر طاهری , تأمّلی بر اسطوره شیخ بهایی در معماری , کتاب ماه علوم و فنون , دوره ( ۵۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۴-۱۵