1. جعفر طاهری , حساب ابنیه، از یعقوب کِندی تا جمشیدکاشانی , میراث علمی غیاث الدین جمشید کاشانی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۱۰
 2. جعفر طاهری , معماری، سبک زندگی و اندیشه سبز , نخستین کنفرانس ملی ساختمان سبز , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. جعفر طاهری , تأملی بر دامهای پیشِ روی مدارس معماری و شهرسازی ایران , اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. زهرا عارف , جعفر طاهری , محیط های تعاملی کودک و طبیعت با رویکرد طراحی بایوفیلیک , دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. عاطفه طبری فرد , جعفر طاهری , الگوهای سازماندهی قلمروهای فضایی در مجتمع های مسکونی- تجاری شهر مشهد , دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. عاطفه طبری فرد , جعفر طاهری , سازماندهی قلمرو های عمومی در محیط های مسکونی -تجاری شهر مشهد , دومین همایش بین المللی معماری عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. محدثه کافیان صفری , جعفر طاهری , حامد کامل نیا , الگوهای نوین محیطهای یادگیری دانشگاهی براساس برنامه STEM , اولین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. المیرا حسن زاده , فرناز قبدیان , جعفر طاهری , بررسی تأثیر عناصر اقلیمی در طراحی خانه های مسکونی (رشت) , سومین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. شیدا نخعی , جعفر طاهری , تأثیرات تجارت بر روش زندگی و معماری بوشهر در دوره قاجار , دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. المیرا حسن زاده , جعفر طاهری , بررسی تأثیرات معماری رسانه بر قابلیت اجتماع پذیری فضاهای شهری , چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. ثریا طاهری , جعفر طاهری , عوامل مؤثر بر سلامتی روان در محیط های مسکونی , چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. زهرا عارف , جعفر طاهری , راهبردهای طراحی موزه های علوم کودکان در تعامل با طبیعت , چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. ثریا طاهری , جعفر طاهری , اثرات افزایش تراکم بر سلامت روان , چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. سارا تفاخری , جعفر طاهری , طراحی معماری همساز با اقلیم شهر مشهد , چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. فرشته اسلامی , جعفر طاهری , نقش عوامل طبیعی در محیط های مسکونی بر رشد کودکان , چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. شیدا نخعی , جعفر طاهری , بررسی اوضاع فرهنگی و تجاری ریواردشیر(ریشهر باستانی) و مقایسه آثار به جا مانده از قلعه باستانی آن با دیگر بنادر حاشیه خلیج فارس , همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. المیرا حسن زاده , جعفر طاهری , واقعیت مجازی: فرصتها و چالشها در معماری , سومین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. فرشته اسلامی , جعفر طاهری , عوامل مؤثر بر تعامل کودک و محیط در فضای باز مجموعه های مسکونی , نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. فرشته اسلامی , ثریا طاهری , جعفر طاهری , بهره گیری از مصالح نوین به عنوان جایگزینی برای راهکارهای اقلیمی معماری سنتی در شهر یزد , نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. حسین سلیمانی , جعفر طاهری , بررسی مؤلفه‌های مشترک معماری و سینما , کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹