numConference TitleDateCity
1سومین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازی2017-01-04تهران
2چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری2016-12-27تهران
3دومین همایش بین المللی معماری عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم2016-07-11تهران
4دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی2016-02-20تهران
5سومین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری2015-12-29تهران
6اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی2015-01-07تهران